ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Producten

De merkproducten of elk ander product dat door Literie Libau te koop wordt aangeboden (hierna de “Producten”) zijn diegene die in de winkel aanwezig zijn of die “à la carte” worden aangeboden. De foto’s en beschrijvingen van de Producten zijn louter informatief en niet contractueel. De “à la carte” aangeboden Producten zijn gepersonaliseerd en/of op maat gemaakt. .Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 7 van deze algemene voorwaarden kunnen deze producten in geen geval worden geruild of terugbetaald.

De Koper is zich bewust van het belang van de bedbodem voor het comfort en de levensduur van een matras. Een oude of ongeschikte lattenbodem biedt in dit opzicht niet altijd voldoende garanties. De Koper is er zich eveneens van bewust dat het lichaamsgewicht van de personen die het (de) Product(en) zullen gebruiken in aanmerking moet worden genomen bij de keuze ervan. Literie Libau vestigt de aandacht van de Koper op het belang van het regelmatig keren van de matras(sen) en het plaatsen ervan in een goed geventileerde ruimte om diens levensduur te verlengen. Het gebruik van reinigingsmiddelen en/of chemische producten wordt sterk afgeraden voor het onderhoud van de Producten.

Artikel 2 – Afmetingen en norm EN 1334

Volgens de Europese norm EN 1334 geldt voor de afmetingen van bedbodems en matrassen een tolerantie van +/- 2 cm. Voor de dikte van de matras geldt een tolerantie van +/- 1 cm. De dikte van de matras moet worden berekend met behulp van een regel die in het midden op de rand van de matras wordt geplaatst. De Koper verbindt zich ertoe de gewenste afmetingen te controleren alvorens zijn bestelling af te ronden. Literie Libau is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van de Koper bij de keuze van de afmetingen van het (de) bestelde Product(en).

Artikel 3 – Bestellen en betalen

De overeenkomst komt tot stand na ontvangst door Literie Libau van de door de Koper voor akkoord getekende offerte of van een door Literie Libau aanvaarde bestelling van de Koper. De facturen van Literie Libau zijn contant betaalbaar ten laatste bij ontvangst van het (de) Product(en). Elke vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest op tegen de wettelijke intrestvoet. Elke begonnen maand is volledig verschuldigd. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de onbetaalde bedragen verschuldigd zijn met een minimum van 50 €.

Artikel 4 – Voorschot

Literie Libau behoudt zich het recht om bij het sluiten van de overeenkomst een voorschot van minimaal 25% van het totaalbedrag van de bestelling aan de Koper te vragen. Bij annulering van de bestelling blijft het betaalde bedrag gelden als voucher voor een volgende aankoop bij Literie Libau. Het saldo wordt ten laatste bij de levering betaald.

Artikel 5 – Eigendom

De producten blijven eigendom van Literie Libau totdat de door de Koper verschuldigde bedragen, inclusief kosten en belastingen, volledig zijn betaald.

Artikel 6 – Levering

De datum van de levering wordt alleen ten titel van inlichting gegeven. Geen enkele vertraging kan onze verantwoordelijkheid verbinden en zal nooit aanleiding kunnen geven tot het vragen van vergoedingen of straffen, nog tot het verzaken van de bestelling vanwege de koper.

De leveringskosten zijn afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling en zijn gratis voor alle bestellingen van € 500 of meer die in België worden geleverd.

In alle andere gevallen worden de leveringskosten door Literie Libau berekend en meegedeeld vóór het sluiten van de overeenkomst.

Leveringen geschieden steeds binnen de vastgestelde leverdag. Bestellingen worden geleverd op het door de Koper bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven afleveradres. Tenzij de Koper anders aangeeft, wordt de installatie van het/de gekochte product(en) uitgevoerd door Literie Libau.

De Koper verbindt zich ertoe aanwezig te zijn op de dag van de levering. In geval van afwezigheid die niet minstens 24 uur op voorhand werd meegedeeld, heeft Literie Libau het recht een tweede levering aan te rekenen, mits betaling door de Koper van een forfaitair bedrag van vijftig (50) euro als bijdrage in de kosten van deze tweede verplaatsing. In geval van ontvangst van het (de) Product(en) door een derde, verbindt de Koper zich ertoe Literie Libau tijdig op de hoogte te brengen van diens identiteit. De Koper mag het adres van de levering niet wijzigen, tenzij met het uitdrukkelijke akkoord van Literie Libau.

De Koper verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de plaats bestemd voor de ontvangst van het (de) Product(en) vrijgemaakt en gemakkelijk bereikbaar is. Indien dit niet het geval is, behoudt Literie Libau zich het recht voor een tweede levering uit te voeren tegen een vaste prijs van vijftig (50) euro. Indien het onmogelijk is om het (de) Product(en) via de traditionele toegangsmiddelen (trap, lift) te leveren, zal de Koper Literie Libau hiervan bij de bestelling of uiterlijk 72 uur voor de geplande leveringsdatum op de hoogte brengen. Indien het gebruik van een katrol of een traplift onontbeerlijk blijkt, zal de levering worden uitgevoerd door een erkende firma waarvan de diensten rechtstreeks aan de Koper zullen worden gefactureerd.

De bezorgers van Literie Libau zijn niet bevoegd om gebruikt meubilair uit elkaar te halen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Koper – bij het maken van de afspraak – kunnen de bezorgers de demontage verzorgen tegen een tarief van 40 EUR (excl. btw) per uur per medewerker. Deze kosten zullen afzonderlijk aan de Koper worden gefactureerd.

Indien Literie Libau rechtstreeks aansprakelijk wordt gesteld, kan Literie Libau van deze aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk worden ontheven door te bewijzen dat de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de met de Koper gesloten overeenkomst te wijten is aan hetzij de Koper, hetzij de onvoorziene en onoverkomelijke handelingen van een derde bij de overeenkomst, hetzij overmacht.

Artikel 7 – Leveringsfouten

Indien de Koper een Product van Literie Libau ontvangt dat niet overeenstemt met zijn bestelling, wordt hij verzocht zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van zijn bestelling, per e-mail contact op te nemen met Literie Libau via info@literielibau.be. Literie Libau zal dan de non-conformiteit van de levering met de geplaatste bestelling bevestigen en op haar kosten tot omruiling overgaan.

Artikel 8 – Garanties

Alle producten verkocht op de website www.literielibau.be genieten de wettelijke garantie voorzien door het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Zodra de koper een gebrek vaststelt, heeft de Koper twee maanden de tijd om Literie Libau hiervan per aangetekend schrijven in kennis te stellen. Om van de garantie gebruik te kunnen maken, moet de Koper beschikken over de door Literie Libau opgestelde factuur. De wettelijke garantie is niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van ongevallen, nalatigheid, oneigenlijk gebruik, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, wijzigingen of aanpassingen die aan het Product zijn aangebracht of elk ander oneigenlijk gebruik door de Koper.

Artikel 9 – Overmacht

Literie Libau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden in geval van overmacht zoals (maar niet beperkt tot) problemen met de douane, een staking, faillissementsproblemen van derden waarop Literie Libau een beroep heeft gedaan, handelsbeperkingen of nieuwe regelgeving waaraan moet worden voldaan.

Artikel 10 – Privacy

De door de Koper meegedeelde en door Literie Libau tijdens het bestelproces verzamelde persoonsgegevens zijn verplicht en noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van zijn bestelling. Het niet verstrekken van deze gegevens zou Literie Libau anders niet toelaten om de bestelling van de Koper te verwerken. In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR), beschikt de Koper bij Literie Libau over een recht van toegang, rectificatie, verzet en annulering van de hem betreffende persoonsgegevens.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, ongeacht het land van levering, onder voorbehoud van de toepassing van de dwingende regels van het land van verblijf van de Koper.

Scroll naar boven